سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری ساری
حبیب الله زارعی
سمت
سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری ساری
ارتباط با سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری ساری
  • تلفن : 01133605376
  • تلفن :
  • پست الکترونیک :