رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری ساری
سید رسول(امید) مالجو
سمت
رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری ساری
ارتباط با رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری ساری
  • تلفن : 01133605376
  • تلفن :
  • پست الکترونیک :