مدیرعامل سازمان
سید رسول مالجو
سمت
مدیرعامل سازمان
ارتباط با مدیرعامل سازمان
  • تلفن : 01133605376
  • تلفن : 09111513472
  • پست الکترونیک :