رییس سازمان
سید رسول مالجو
سمت
رییس سازمان
ارتباط با رییس سازمان
  • تلفن : 01133605376
  • تلفن : 09111513472
  • پست الکترونیک :