رئیس سازمان
مهدی نجاتی جوارمی
سمت
رئیس سازمان
ارتباط با رئیس سازمان
  • تلفن :
  • تلفن :
  • پست الکترونیک :

گوشه ای از بیوگرافی و رزومه رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری ساری

 

نام: مهدی / نام خانوادگی: نجاتی جوارمی

 

ایشان کارشناس عمران و کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری بوده و با سابقه حدود 16 سال خدمت در دستگاههای اداری و اجرایی، از سال 1389تاکنون در دوایر مختلف شهرداری ساری مشغول به فعالیت می باشد؛ وی رئیس دفتر فنی شهرداری ساری بوده و پیشتر نیز مسئولیت معاونت فنی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مرکز مازندران را بر عهده داشته است.

 

از دیگر سوابق و تجربیات شغلی رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری ساری می توان به مسئولیت های وی در استانداری مازندران اشاره داشت؛ مسئولیت بخش برنامه ریزی طرح تحول و حرکت راهبردی استانداری، دبیر کمیته نظارت شورای فنی استان، دبیر کار گروه عمران و تاسیسات پدافند غیر عامل استانداری مازندران، ناظر مقاوم سازی ساختمان های آتش نشانی در نقاط مختلف استان در سوابق کاری این مسئول دیده می شود.

 

البته در بیان جزئیات بیشتر از سوابق خدمتی مهدی نجاتی جوارمی رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری ساری می توان از ایفای مسئولیت ایشان به عنوان  ناظر عالی شهرستان های بابل، قائم شهر و محمود آباد از طرف دفتر فنی استانداری یاد کرد.

 

رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری ساری دارای مقاله در حوزه زیست پذیری شهرها در پایگاه نشریات علمی و تخصصی دانشگاهی ایران، گواهینامه آشنایی با سرمایه گذاری خارجی و روشهای تامین مالی از وزارت امور اقتصاد و دارایی، گواهینامه مدیریت سرمایه گذاری از مرکز سرمایه گذاری و تجارت شهرستان مشهد، گواهینامه شهر هوشمند از شورای عالی استانها، گواهینامه آموزشی نرم افزارهای ساختمانی از مرکز آموزش عالی علمی و کاربردی ساخا، گواهینامه امنیت ملی ویژه مدیران و مشاغل حساس، گواهینامه آموزشی دوره ارایه مطلب از سازمان معاونت برنامه ریزی می باشد.

 

عضویت در تیم برگزاری کنفرانس ملی HSE در کمپ نفت محمودآباد، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، تیم بازبینی مبحث 24 مقررات ملی ساختمان با عنوان پدافند غیر عامل، تیم تنظیم شیوه نامه پنجره سرمایه گذاری استان، کمیته ایمنی اداره کل راه و شهرسازی استان و تیم مناسب سازی معابر اداره کل بهزیستی استان نیز بخشی دیگر از تجربیات وی به شمار می رود.

 

A part of the biography and resume of the head of the Investment and Public Participation Organization of Sari Municipality.

 

First name: Mehdi

Last name: Nejati Javaremi

 

 

He has been an expert in civil engineering and a master of urban planning and with about 16 years of service in administrative and executive systems, since the year 1389 he has been working in various areas of Sari municipality. He was the head of the Technical Office of the Municipality of Sari and earlier he was the Deputy Technical Officer of the Civil Organization and Urban Recreation of Sari

 

  Other career records and experiences of the head of the Investment and Public Participation Organization of Sari Municipality, can be referred to as his responsibility in the Governorate of Mazandaran, responsible for the planning department of the Provincial Strategic Movement and Development Plan,Secretary of the Provincial Technical Council Supervision Committee, Secretary of the Civil Work Group and Padafand Facilities Non – operative governorate of Mazandaran, Resistant supervisor of brigade buildings in different parts of the province can be seen in the work records of this official  

 

Of course, in describing more details of the service records of Mehdi Nejati Javaremi, the head of the Investment and Public Participation Organization of Sari Municipality, it can be mentioned about his performance as the supreme supervisor of the cities of Babol, Qaem Shahr and Mahmudabad on behalf of the municipal technical office of the Mazandaran province

 

  The Head of Sari Municipality Investment and Public Participation Organization has an article on the viability of cities at the base of scientific and specialized university publications of Iran, a Certificate of familiarity with foreign investment and the methods of provision from the Ministry of Economy and Finance, a certificate of investment management from the Capital Center trade of Mashhad city, Smart city license from the Supreme Council of Provinces, Construction Software Training Certificate from Sakha Higher Science and Applied Education Center, National Security Certificate for Managers and Critical jobs and Content Presentation Course Training Certificate from Deputy Planning Organization  


Membership of the national conference HSE team in Mahmudabad oil camp, Mazandaran Province Building Engineering Organization, The review team of topic 24 of the National Building Regulations under the title of Non-operative Padafand, The Provincial Investment Window Procedure Regulation Team, Safety Committee of the General Administration of  Roads and Urban Development of the province and Road improvement team of the general welfare department of the province, is also considered another part of  his experiences