سرپرست سازمان
سید سلمان ابوالقاسمی
سمت
سرپرست سازمان
ارتباط با سرپرست سازمان
  • تلفن : 09111544600
  • تلفن :
  • پست الکترونیک :

 

 

   

 

 

 

معاون اداری مالی سازمان آتش نشانی

و خدمات ایمنی

 

 

 

 

 

 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی