رئیس سازمان مدیریت پسماند
عباس غفوری
سمت
رئیس سازمان مدیریت پسماند
ارتباط با رئیس سازمان مدیریت پسماند
  • تلفن : 01144430747
  • تلفن : 01133345294
  • پست الکترونیک :