فرمانده پايگاه بسيج شهرداری ساری
تقی حبيبی
سمت
فرمانده پايگاه بسيج شهرداری ساری
ارتباط با فرمانده پايگاه بسيج شهرداری ساری
  • تلفن : 01133516142
  • تلفن : 01133516138
  • پست الکترونیک :