فرمانده پایگاه بسیج شهرداری ساری
سجاد بریمانی
سمت
فرمانده پایگاه بسیج شهرداری ساری
ارتباط با فرمانده پایگاه بسیج شهرداری ساری
  • تلفن : 01133516142
  • تلفن : 01133516143
  • پست الکترونیک :