فرمانده پایگاه بسیج شهرداری ساری
سجاد بریمانی
سمت
فرمانده پایگاه بسیج شهرداری ساری
ارتباط با فرمانده پایگاه بسیج شهرداری ساری
  • تلفن : 01133516142
  • تلفن : 01133516143
  • پست الکترونیک :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتری تخصصی ( PH.D )  رشته عمران - سازه

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مهندسی سازه