سرپرست سازمان فرهنگی ؛ اجتماعی و ورزشی  شهرداری ساری
احمد عطاریه
سمت
سرپرست سازمان فرهنگی ؛ اجتماعی و ورزشی شهرداری ساری
ارتباط با سرپرست سازمان فرهنگی ؛ اجتماعی و ورزشی شهرداری ساری
  • تلفن :
  • تلفن :
  • پست الکترونیک :