معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار ساری
محمد محبوب
سمت
معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار ساری
ارتباط با معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار ساری
  • تلفن : 33516041
  • تلفن :
  • پست الکترونیک :

 مدیر عامل یکی از سازمان مردم نهاد فرهنگی

مسول روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز و سازمان فاوا

کارشناس و سرپرست وابط عمومی شهرداری ساری

کارشناس روابط عمومی استانداری مازندران

سردبیر برخی از سایت ها و نریات محلی استان 

مدیر مسئول نشریه شهر پویا

سرپرست و مدیر اداره طرح و برنامه 

مشاور و مسئول پیگیری ویژه شهرداری مرکز استان

معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار ساری

 

 کارشناس ریاضی کاربردی 

کارشاس ارشد مدیریت اجرایی