سرپرست سازمان فرهنگی ؛ اجتماعی و ورزشی  شهرداری ساری
احمد عطاریه
سمت
سرپرست سازمان فرهنگی ؛ اجتماعی و ورزشی شهرداری ساری
ارتباط با سرپرست سازمان فرهنگی ؛ اجتماعی و ورزشی شهرداری ساری
  • تلفن : 01133304748
  • تلفن : 01133304858
  • پست الکترونیک :

تهیه کننده سیمای مازندران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فوق لیسانس حقوق