رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ساری
احسان مرادی فر
سمت
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ساری
ارتباط با رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ساری
  • تلفن : 01133304748
  • تلفن : 01133304858
  • پست الکترونیک :