رییس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری ساری
سیامک حبیبی نسامی
سمت
رییس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری ساری
ارتباط با رییس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری ساری
  • تلفن : 01133304748
  • تلفن : 01133304858
  • پست الکترونیک :