معاون خدمات شهری  شهرداری ساری
ناصر معیل
سمت
معاون خدمات شهری شهرداری ساری
ارتباط با معاون خدمات شهری شهرداری ساری
  • تلفن : 01133516006
  • تلفن :
  • پست الکترونیک :