معاون اداری و مالی شهرداری ساری
سید مصطفی طاهری
سمت
معاون اداری و مالی شهرداری ساری
ارتباط با معاون اداری و مالی شهرداری ساری
  • تلفن :
  • تلفن :
  • پست الکترونیک :