رئیس دفتر فنی و عمرانی شهرداری ساری
حمزه علی معصومی
سمت
رئیس دفتر فنی و عمرانی شهرداری ساری
ارتباط با رئیس دفتر فنی و عمرانی شهرداری ساری
  • تلفن :
  • تلفن :
  • پست الکترونیک :