مدیر طرح و برنامه
یاسر بهارفر
سمت
مدیر طرح و برنامه
ارتباط با مدیر طرح و برنامه
  • تلفن : 33516026
  • تلفن : 33516149
  • پست الکترونیک :

مدیر طرح و برنامه شهرداری ساری

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری

مدرس دانشگاه های مازندران(علوم پزشکی، روزبهان، ساریان، پیام نور و...)

معاون فنی و مهندسی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری

رئیس کانون مهندسین ساری

با زرس اصلی سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران

کارشناس واحد فنی اداره بازنشستگی نیروهای مسلح مازندران

کارشناس امور HSE شرکت نفت خزر

کارشناس زیست محیطی دانشگاه راهیان نوین دانش ساری

ا رزیاب مراکز گردشگری

کارشناس مهندسی مکانیک

کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست

دکتری تخصصی مهندسی محیط زیست

 مدیریت اجرائی پسماند با نگاهی به فعالیت های سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری

نویسنده چندین مقاله در نشریات داخلی و خارجی

مولف چندین کتاب در حوزه خدمات شهری و محیط زیست