شهردار منطقه سه
مهدی کرمی
سمت
شهردار منطقه سه
ارتباط با شهردار منطقه سه
  • تلفن : 01133412000
  • تلفن :
  • پست الکترونیک :

 

 *شهردار منطقه سه

*معاونت فنی و خدمات شهری شهرداری منطقه یک

*معاونت فنی و خدمات شهری شهرداری منطقه دو

*رئیس دفتر فنی شهرداری منطقه دو 

 

 کارشناسی عمران