شهردار منطقه سه
جابر ملکی
سمت
شهردار منطقه سه
ارتباط با شهردار منطقه سه
  • تلفن : 33412000
  • تلفن :
  • پست الکترونیک :

 

كارشناس دفتر فني مركزي

مدير پروژه روگذر میدان وليعصر

مدير پروژه زيرگذر میدان ولیعصر

كارشناس صدورپروانه و شهرسازي منطقه دو

رئيس دفتر فني منطقه دو

معاونت فني و عمراني منطقه يك

 

كارشناس ارشد مهندسي عمران