سرپرست شهرداری منطقه 3
کمیل شعبانی
سمت
سرپرست شهرداری منطقه 3
ارتباط با سرپرست شهرداری منطقه 3
  • تلفن : 01133412000
  • تلفن : 01133236702
  • پست الکترونیک :