شهردار منطقه دو
محمد حسین قبادی
سمت
شهردار منطقه دو
ارتباط با شهردار منطقه دو
  • تلفن : 33323034
  • تلفن : 33323035
  • پست الکترونیک :