مدیـر شهـرداری منطقه دو ساری
محسن سروری
سمت
مدیـر شهـرداری منطقه دو ساری
ارتباط با مدیـر شهـرداری منطقه دو ساری
  • تلفن : 33323034
  • تلفن : 33323035
  • پست الکترونیک :

مسئول ناحیه (بلوار کشاورز) به مدت 4 سال            از سال 84 الی 87

رئیس حراست شهرداری مرکزی به مدت 3 سال        از سال 88 الی 90

شهردار منطقه دو به مدت 3 سال                                 از سال 91 الی 93 

فوق لیسانس مدیریت