شهردار منطقه یک ساری
امید ذاکری
سمت
شهردار منطقه یک ساری
ارتباط با شهردار منطقه یک ساری
  • تلفن : 01133105546
  • تلفن :
  • پست الکترونیک :

 

 

شهردار منطقه دو ساری
معاون فنی و خدمات شهری منطقه دو ساری
مسئول کنترل نظارت شهرداری ساری
معاون شهردار آلاشت

 

 

کارشناس ارشد برنامه ریزی  توریست