رئیس سازمان
مجید مزنگی
سمت
رئیس سازمان
ارتباط با رئیس سازمان
  • تلفن : 01133248318
  • تلفن : 01133248317
  • پست الکترونیک :