رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری ساری
محسن رسولی ساروی
سمت
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری ساری
ارتباط با رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری ساری
  • تلفن : 01133351050
  • تلفن :
  • پست الکترونیک :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی

 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی