سرپرست سازمان
مجید مزنگی
سمت
سرپرست سازمان
ارتباط با سرپرست سازمان
  • تلفن : 01133248318
  • تلفن : 01133248315
  • پست الکترونیک :