سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری ساری
مرتضی عطایی
سمت
سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری ساری
ارتباط با سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری ساری
  • تلفن : 01133351050
  • تلفن :
  • پست الکترونیک :