سرپرست شهرداری ساری
حمیدرضا مرادی
سمت
سرپرست شهرداری ساری
ارتباط با سرپرست شهرداری ساری
  • تلفن : 01133516003
  • تلفن : 01133516004
  • پست الکترونیک :