شهردار ساری
جواد طالبی
سمت
شهردار ساری
ارتباط با شهردار ساری
  • تلفن : 01133516003
  • تلفن : 01133516004
  • پست الکترونیک :