مدرسه شهروندی

اين مكان از بُعد زماني، مجالي است تا با هم به نيمكت هاي آموزشي برگرديم و نيازهاي زندگي ماشيني امروز را به بررسي بپردازيم. مدرسه اي كه با تكيه بر آداب و سنت هاي بومي به استقبال سبك زندگی امروزي مي رود.

در اين دفتر مي خواهيم كه از ياد نبريم شهر به مثابه يك موجود زنده، زماني مي تواند پويا باشد كه انسان محور تلقي گردد.