خانواده

2 آبان 1396
خانواده

 

 

سلامت شهر و سلامت شهروند در زندگی امروز که مبتنی بر قواعد نوین از زندگی جمعی باشد نیاز به بازاندیشی جدی و دانش محور بر آموزه های زندگی شهری دارد. در واقع سبک زندگی جدید در کنار رفاهی که با خود به ارمغان آورده، آسیب هایی نیز برای انسان به همراه دارد.

 

مدیریت شهری بر آن است که گزاره "ساری، شهر انسان محور" را بر صدر و ذیل برنامه ها و عملکرد خود قرار دهد. بی تردید نهاد خانواده به عنوان اولین نهاد از مجموعه نهادهای پنجگانه زندگی بشر، اصلی ترین بستر و نقش را در شکل گیری درست باورها و رفتارهای انسان دارد.

 

در این مجال کوشش خواهد شد در راستای تعامل دوسویه میان شهروند و مدیریت شهری با محوریت "خانواده"، نگرشی نو برقرار گردد.

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید