مجله شهروندی

در اين فضا آنچه كه ذيل شهر، شهروند و مديريت شهري در قالب جريده مهياي تورق است در اختيار شهروندان قرار می گيرد.

برآنيم تا با انتخابي درست، مسائل مديريت شهري را بر پايه دانش و تخصص در اين بخش مطرح نماييم تا در آينده اي نزديك با همراهي شهروندان مجله اي داشته باشيم به نام ساري بزرگ كه هنوز روزنامه كاغذي زنده مي باشد.