رویداد ها

ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و مشارکت همه شهروندان / مديريت صحيح پسماند
شهرداري ساري الگوي مناسب براي تبيين منابع درآمدي
پارک ملل ساری
لزوم توانمندسازي كاركنان و تخصص گرايي در روابط عمومي هاي شهرداري ساري
 انتخاب محمدي كيادهي به عنوان رييس  و راحله حاجيان به عنوان نايب رييس شوراي كارگري شهرداري ساري
پروژه هاي در دست اجراي  شهرداري منطقه سه ساري
فعاليت هاي عمراني شهرداري منطقه دو ساري
میدان کارگر
پارک ملل ساری
دریاچه چورت
دهکده آرامش سد شهید رجایی
تالاب حمیدآباد
دریاچه الندان
برج تاریخی رسکت
پناهگاه حيات وحش سمسكنده
چشمه هاي باداب سورت
خانه رَمَدانی ها
رادیو شهروند
شهروند خبرنگار
مجله شهروندی
چندرسانه ای
تجارب شهرهای موفق دنیا
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید